CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Phòng Giáo dục Đào tạo

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 244
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : pgddt_dongda@hanoi.gov.vn  Tạ Ngọc Thắng  Trưởng phòng 35...

Phòng Kinh tế

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 227
Phòng Kinh tế

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 423
Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Phòng Nội vụ

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 310
Phòng Nội vụ

Phòng Quản lý đô thị

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 206
Phòng Quản lý đô thị

Phòng Tài chính Kế hoạch

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 284
Phòng Tài chính Kế hoạch

Phòng Tài nguyên Môi trường

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 303
Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tư pháp

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 203
Phòng Tư pháp

Phòng Văn hóa và Thông tin

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 295
Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Y tế

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 282
PHÒNG Y TẾ 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : pyt_dongda@hanoi.gov.vn  Lê Thị Hoàng Ngân  Trưởng phòng  35 112...

Thanh tra Quận

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 162
THANH TRA QUẬN 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Ngô Doãn Cương  Chánh Thanh tra 35...

Văn phòng HĐND& UBND

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 303
Văn phòng HĐND& UBND Quận

Thanh tra Quận

Publish date 18/12/2013 | 12:00  | View Count: 213
THANH TRA QUẬN 256 Tôn Đức Thắng Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Nguyễn Chí Long  Chánh Thanh tra 35 118 240 ...