PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Phòng Tài chính Kế hoạch
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 7040

Phòng Tài chính Kế hoạch

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : ptckh_dongda@hanoi.gov.vn

 Vũ Đình Tam  Trưởng phòng  
 Nguyễn Doãn Thành  Phó trưởng phòng  
 Phạm Thị Lệ Chi  Phó trưởng phòng  
 Nguyễn Mạnh Hiếu  Phó trưởng phòng  
 Văn phòng   

 02438 512 996