phòng văn hóa thông tin

Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1430

Phòng Văn hóa và Thông tin

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

101 Nguyễn Lương Bằng

Email : pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Trọng Hải  Trưởng phòng 38 511 306
 Nguyễn Thị Hồng Tuyến  Phó trưởng phòng  
 Phạm Hùng Cường  Phó trưởng phòng