NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN ĐỐNG ĐA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN ĐỐNG ĐA

Triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội
Publish date 10/11/2022 | 08:31  | View Count: 295

Tiếp tục triển khai Chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ

1. Đối tượng được vay vốn

1.1 Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

1.2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

1.3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

1.4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

1.5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

2. Mức cho vay:

- Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội;

- Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay;

- Mức cho vay cụ thể do NHCSXH nơi cho vay xem xét căn cứ vào nguồn vốn, khả năng trả nợ, phương án tính toán giá thành và phương án vay của người vay để thống nhất xác định mức cho vay phù hợp.

3. Thời hạn cho vay

- Thời hạn cho vay theo thỏa thuận, tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên

4. Lãi suất cho vay:

Do Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ. Hiện nay lãi suất cho vay là 4,8%/năm.

Số điện thoại của NHCSXH quận Đống Đa: 04.62776373